ประกาศ
 
 
Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
   
 
ตารางเรียน
คลังข้อมูล
 

ด้านวิชาชีพเฉพาะ
-นานาวิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆและคอมพิวเตอร์ และวิทยาการต่างๆ

   

ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ,ดนตรี,งานเขียน,วรรณกรรม

ด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข,โรคต่างๆ,จิตตเวช

   

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านการเกษตร

   

ด้านเศรฐกิจ การบัญชี การเงิน การคลังและงบประมาณ

ด้านความมั่นคง

   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการวางแผนและพัฒนา

   

ด้านการศึกษา

ด้านกฏหมายและการปกครอง

   

ด้านบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ

ด้านประชาสัมพันธ์

   

ด้านพัฒนาสังคม ชุมชน ชนบท

ด้านพาณิชย์และบริการ
ธุรกิจบริการ,การท่องเที่ยว,การพานิชย์ต่างๆ

   

ด้านประวัติศาสตร์
-ประวัติศาสตร์ชาติไทย -การปกครองในอดีต -ประวัติศาสตร์โลก -สงครามโลก

ด้านการกีฬา
ข้อมูลเกี่ยวกับการกีฬาด้านต่างๆ

   

ความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ

กิจกรรม

   

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สื่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านสังคมธุรกิจและกฎหมาย

   

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

   

ตารางเรียน

สรุปการเปลี่ยนตารางการใช้ห้องสอบ Exit Exam

   
 

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220