แบบฟอร์มขอสร้างวิชาในระบบ eLearning
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วันที่ยื่นคำร้อง :   * วันนี้
กำหนดการใช้งานวิชานี้ :   * YYYY-MM-DD กำหนดการใช้งานวิชานี้
* ระยะเวลาประมาณ 7 วัน วิชานี้จะออนไลน์ ใช้งานได้

รหัสประจำตัวอาจารย์ :   กรุณากรอก user ใช้งานในเวปไซด์ ระดับ Teacher 4 ตัวอักษรขึ้นไป
ชื่อ :   *
นามสกุล :   *
โปรแกรมวิชา :  
คณะ :  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :  
email :  

ประสงค์ให้ศูนย์พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างรายวิชาในระบบ eLearning ดังนี้
รหัสประจำวิชา :  
ชื่อวิชา (ภาษาไทย) :  
ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) :  
จำนวนหน่วยกิต :  
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน :   ไม่ต้องมี  มี ระบุ 
 
จัดสร้างในกลุ่ม :  
ครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์  นิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ไม่ทราบ 
ศิลปศาสตร์  อุตสาหกรรม 
 
สถานะการใช้งาน :   ให้ผู้เรียนเลือกวิชานี้จากหน้าเว็บเพื่อเข้าเรียนได้เอง 
ไม่ให้ผู้เรียนเลือกวิชานี้จากหน้าเว็บ เพื่อเข้าเรียน