ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

 
ยาเสพติดชนิดต่างๆ
   
 
    ยาเสพติดทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์นั้น มีมากมายหลายชนิด ปัญหายาเสพติดได้พัฒนาจากปรากฎการณ์ทางสังคมที่เป็นอยู่จริงไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย กลไกของปัญหายาเสพติดอาจจะเกิดจากอุปทานของยาเสพติดเป็นมูลเหตุผลักดันปัญหา (Supply Create Demand Problem) และอุปสงค์ต่อยาเสพติดเป็นแรงดึงไปสู่วงจรของปัญหา (Demand Create Supply Problem) ก็ได้ และปัญหายาเสพติดยังเป็นได้ทั้งตัวต้นเหตุของปัญหาและผลของปัญหาในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ ตัวยาเสพติดผลักดันให้เกิดวงจรของปัญหาทั้งด้านการผลิต การค้า และการแพร่ระบาด ในทำนองกลับกันสภาพปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเราอยู่ก็ได้มีส่วนทำให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมาด้วย
    จากปัญหาทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การผลิตยาเสพติด ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะการนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน และการเป็นเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ไปยังตลาดต่างประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง หากเรามีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดังกล่าว จะทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจน
 
   
อุบัติเหตุจากการใช้ยาเสพติด
   
 
  ตามกฎหมายได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ยาเสพติด ไว้ในทำนองเดียวกับที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ไว้ดังนี้ ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง ยา หรือ สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีใดก็ตามทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะสังเกตลักษณะสำคัญได้ 4 ประการคือ
 1.มีความต้องการเสพยานั้นตลอดเวลา แสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 2.ต้องเพิ่มขนาดของยาที่เสพมากขึ้น
 3.มีอาการอยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา
 4.สุขภาพทั่วๆไป ทรุดโทรมลง
 
   
ผู้ป่วยจากการใช้ยาเสพติด
แบ่งยาเสพติดตามฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อร่างกาย แบ่งเป็น 4 ประเภท
   
 
  ประเภท 1 กดประสาท เช่น เฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย เช่น ทินเนอร์ กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพติดมีร่างกายซูปผอม ตัวเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน
  ประเภท 2 กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน มักพบว่าผู้เสพจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง หรือทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำ เช่น ทำร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น
  ประเภท 3 หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย เป็นต้น ผู้เสพจะมีอาการประสาทหลอน ได้ยินเสียงประหลาด
  ประเภท 4 ออกฤทธิ์หลายอย่าง ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา ผู้เสพติดมักมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้ และอาจป่วยเป็นโรคจิตได้
 
   
 
แบ่งตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แบ่งเป็น 5 ประเภท
   
 
  ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เฮโรอีน,อาเซทอร์ฟีน,เคโทเบมิโดน เป็นต้น
  ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น,มอร์ฟีน เป็นต้น
  ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท2 ผสมอยู่ด้วย เช่น Cosome,Ilvico syrup,Codyl coughlinctus(ยาแก้ไอโคดิล)
  ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1 หรือประเภท2 ได้แก่ อาเซติคแอนไฮไดรด์,อาเซติลคลอไรด์ และเอทิลิดีน ไดอาเซเตด
  ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้ามาอยู่ในประเภท1 ถึง ประเภท4 ได้แก่ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น(ซึ่งหมายความรวมถึงพันธุ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล้าฝิ่น ฟางฝิ่น)และพืชเห็ดขี้ควาย
  ต่อมามีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงในราชกิจจานุเษกษา ประกาศฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษที่ 23ง เมื่อ 16 ส.ค. 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2539 สาระสำคัญคือ เพิกถอนสารในกลุ่มแอมเฟตามีน อนุพันธุ์ของแอมเฟตามีน วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1 และประเภท2 รวม 16 ชนิด จากพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และให้นำมาประกาศเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และประกาศควบคุมสารและเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการลักลอบผลิตวัตถุเสพติด จำนวน 12 ชนิด เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท4
 
   
 
องค์ประกอบของปัญหายาเสพติด
   
 
  คน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน จิตและอารมณ์ที่ปรวนแปรทำให้ต้องหันไปพึ่งยาเสพติด้
  ยา มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับฤทธิ์ ขนาดของยาและระยะเวลาของการใช้ ซึ่งผู้ใช้ต้องรู้จักการใช้ยาในทางที่ถูก เพราะยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้เกิดภาวะเสพติดได้
  สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อคนซึ่งมีสภาพวะทางกายและทางจิตที่ไม่มั่นคง ผลักดันหรือชักจูงให้ไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย
 
   
 
สาเหตุของการติดยาเสพติด
   
 
1. ความอยากรู้ อยากลอง ด้วยความคึกคะนอง
2. เพื่อนชักชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
3. ถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
4. เพื่อหนีปัญหา เมื่อมีปัญหาและไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได
5. สภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหลองที่มีการค้ายาเสพติดหรือมีผู้ติดยาเสพติด
6. มีความเชื่อผิดๆ เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจลืมความทุกข์ หรือจะช่วยทำงาน ให้ได้มากขึ้น
7. ขาดความระมัดระวังในการใช้ยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิด อาจทำให้ผู้ใช้ยาเกิดการเสพติดโดยไม่รู้ตัว หากใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่อยู่ในการควบคุม/แนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร
 
   
 
ลักษณะของผู้ติดยา
   
 
   การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เห็นได้ชัดคือ สุขภาพทรุดโทรม ผอม ซูปซีด ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้ง แตก ผิวหนังหยาบกร้าน น้ำมูกน้ำตาไหล เหงื่อออกมาก มักใส่แว่นกรองแสงสีเข้ม เพื่อป้องกันแสงสว่าง เนื่องจากม่านตาขยาย มีร่องรอยการเสพยาโดยการฉีด อาจมีรอยแผลเป็นที่ท้องแขน เป็นรอยกรีดด้วยของมีคม เนื่องจากทำร้ายตัวเอง
   การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเอง สีหน้าแสดงความวิตกกังวล สติปัญญาและความจำเสื่อม ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง แต่งกายสกปรก ชอบแยกตัวเอง ขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจการเรียน หนีงาน มีพฤติกรรมทางด้านอาชญากรรม
   เมื่อขาดยาจะเกิดอาการอยากยาอย่างรุนแรง เช่น หงุดหงิด กระสับกระส่าย ขนลุก เหงื่อออก หาวนอน น้ำมูกน้ำตาไหล ปวดเมื่อยข้อและกล้ามเนื้อ เป็นตะคริว คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดินอย่างแรง ถ่ายเป็นโลหิต ที่เรียกว่า "ลงแดง"
 
   
 
ตารางรายชื่อยาเสพติดที่สำคัญ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาว่าตัวยานั้นเป็นยาเสพติดชนิดใด เมื่อพบแล้วก็สามารถทราบว่าจะต้องใช้บทบัญญัติของกฎหมายใดกับตัวยานั้น
 
 

ชื่อ

ประเภท

กรดแอซิติกล้วน*

กัญชา

กาวอินทรีย์ธรรมชาติ

กาวอินทรีย์สังเคราะห์

คลอร์ไอดาซีพอกไซด์

คลอซูโคอีเฟดรีน

โคคาอีน

โคเคอีน

ซูโดอีเฟครีน เฉพาะเภสัชเคมีภัณฑ์

ซูโดอีเฟครีน เฉพาะวัตถุตำรับเดี่ยว

เซโคบาร์บิตาล

โซลพิเดม

ไซโลซีน

ไซโลไซบีน

ไดอาซีแพม

เตตราไฮโดรแคนนาบินอล

ทินเนอร์

โทลูอีน

น้ำยาเคมีคลอโรฟอร์ม

น้ำยาเคมีอีเทอร์

ใบโคคา

ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น)

ฝิ่นยา (ปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา)

พืชเห็ดขี้ควาย

พืชกระท่อม

โภคภัณฑ์ควบคุม

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

สารระเหย

สารระเหย

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

ยาเสพติดให้โทษประเภท 4

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

สารระเหย

สารระเหย

โภคภัณฑ์ที่ถูกควบคุม

โภคภัณฑ์ที่ถูกควบคุม

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

พืชฝิ่น

เพโมลีน

เฟนโพรพอแรกซ์

เฟเนทิลลิน

มอร์ฟีน

เมททิล อาซีเตท

เมททิล เอททิล คีดทน

เมทแอมเฟตามีน

เมทาโดน

ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (เอ็กซ์ตาซี)

ยางสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง

แลคเคอร์

อาซีโทน

อาเซติด แอนไฮโดรด์

อาเซติด คลอไรด์

อีเฟดรีน

เอทิล อาซีเตท

เอทิลิดีน ไดอาเซเตต

แอมเฟตามีน

แอลเอศดี

เฮโรอีน

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

สารระเหย

สารระเหย

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

สารระเหย

สารระเหย

ยาเสพติดให้โทษประเภท 4

ยาเสพติดให้โทษประเภท 4

วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

สารระเหย

ยาเสพติดให้โทษประเภท 4

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1

*กรดอาเซติก(มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อย 90 และมีปริมาณตั้งแต่ 10 กก.ขึ้นไป)
 
   

ยาเสพติด ผิดกฎหมาย ทำลายอนาคต