Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน

รหัสสอบ Placement Test คลิกที่นี่

รหัสสอบ Placement Test(อาจารย์และเจ้าหน้าที่) คลิกที่นี่
 

 
เมนูหลัก
    ระเบียบการใช้งานศูนย์ ฯ
    ระเบียบของศูนย์ ฯ
    ปัญหาการเข้าใช้บทเรียน
    คู่มือดิจิตอล
    แก้ปัญหาการใช้งานเวป
    ตรวจสอบลงทะเบียนชุดวิชา
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ตรวจสอบข้อมูล MIS
    บทความวิชาการ
    ขั้นตอนค้นหา รหัสผ่าน e-Learning Account
 
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม : 2016

  อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
 
แผนผังศูนย์ ITDS
    
 
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง

เพื่อให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การเกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ฉบับที่ 5/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสำรวจและสอบถามนักเรียน/นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่า มีผู้ใดเดินทางกลับจากพื้นที่ทีมีการระบาดของโรคฯ และยังไม่ครบ 10 วัน ถ้ามี โรงเรียนต้องสั่งให้หยุดเรียนก่อนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พัก โดยไม่ถือเป็นวันลา จนกว่าจะครบ 10 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย หากมีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษากวดขันการดูแล รักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ รวมทั้งราวบันได ลูกปิดประตู โทรศัพท์ ปุ่มกดลิฟท์ อย่างน้อยวันละครั้ง รวมถึงการดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้อง สำหรับคนงานทำความสะอาดต้องล้างมือให้สะอาดหลังปฎิบัติงานเสร็จทุกครั้ง

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ถูกต้องแก่นักเรียน/นักศึกษา เช่น การปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอและจาม การล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี การใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหาร่วมกับผู้อื่น การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ ที่ต้องใช้ในการดูแลการป้องกันโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้พร้อมในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ 0-2590-1991 ในจังหวัดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ สายด่วน 1669 หรือดูข้อมูลจากเว็ปไซด์
กระทรวงสาธารณสุข www-ddc.moph.go.th/sars-center.html

 

แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป

Copy right(c)2002
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Information Technology Development and Service Center
Phranakhon Rajabhat University

Power by : Integrated Intelligent Engine
Support Window XP SP2