ประกาศ
 
 
Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
   
 
ตารางเรียน
 
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง

เพื่อให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การเกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ฉบับที่ 5/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ดำเนินการ ต่อไปนี้

1. ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสำรวจและสอบถามนักเรียน/นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่า มีผู้ใดเดินทางกลับจากพื้นที่ทีมีการระบาดของโรคฯ และยังไม่ครบ 10 วัน ถ้ามี โรงเรียนต้องสั่งให้หยุดเรียนก่อนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พัก โดยไม่ถือเป็นวันลา จนกว่าจะครบ 10 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย หากมีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษากวดขันการดูแล รักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ รวมทั้งราวบันได ลูกปิดประตู โทรศัพท์ ปุ่มกดลิฟท์ อย่างน้อยวันละครั้ง รวมถึงการดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้อง สำหรับคนงานทำความสะอาดต้องล้างมือให้สะอาดหลังปฎิบัติงานเสร็จทุกครั้ง

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ถูกต้องแก่นักเรียน/นักศึกษา เช่น การปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอและจาม การล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี การใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหาร่วมกับผู้อื่น การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ ที่ต้องใช้ในการดูแลการป้องกันโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้พร้อมในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ 0-2590-1991 ในจังหวัดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ สายด่วน 1669 หรือดูข้อมูลจากเว็ปไซด์
กระทรวงสาธารณสุข www-ddc.moph.go.th/sars-center.html

 

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220